Algemene voorwaarden van:

Henco Administraties
Ondernemingsweg 5-1
1422 DZ Uithoorn

Inschrijfnummer K.v.K.: 30164027
(AS 103-18)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot – onder meer – het leveren en/of verwerken van cijfers of documenten en het verrichten van (advies)werkzaamheden van Henco Administraties, gevestigd te Uithoorn, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “documenten” wordt verstaan: door de gebruiker en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, rapporten e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens die de gebruiker en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

1. Indien er sprake is van een aanbod betreft dit een vrijblijvend aanbod, tenzij in/bij het aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aanpassen.
5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van documenten evenals teksten opgenomen in brochures, promotiemateriaal en/of op website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien de acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. De gebruiker is pas gebonden aan:
a. een opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.
3. De wederpartij voorziet zijn opdracht van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.
4. Wijzigingen in een al verstrekte opdracht, maakt de wederpartij ook schriftelijk en duidelijk omschreven kenbaar aan de gebruiker.

Artikel 4: Duurovereenkomsten, opzegging

1. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot een bepaald boekjaar aangegaan voor het gehele boekjaar.
2. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Beide partijen kunnen de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van het boekjaar schriftelijk opzeggen. Bij gebreke daarvan, wordt de overeenkomst aan het einde van het boekjaar telkens stilzwijgend verlengd voor een nieuw boekjaar.
3. In afwijking van het vorige lid mag de consument de overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 5: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent de gebruiker zijn vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag de gebruiker een toeslag berekenen over het uurtarief.
4. De gebruiker mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan de gebruiker en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
6. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
7. Bij duurovereenkomsten brengt de gebruiker de verrichte werkzaamheden eenmaal per maand of kwartaal bij de wederpartij in rekening, tenzij partijen anders overeenkomen.
8. Bij duurovereenkomsten mag de gebruiker jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. De gebruiker informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

Artikel 6: Inschakeling derden

Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. hij de gebruiker in ieder geval tijdig informeert over ontwikkelingen binnen zijn organisatie die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
c. eventuele aan de gebruiker te verstrekken gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
d. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie – indien (een deel van) de opdracht op locatie van de wederpartij moet worden uitgevoerd – en deze werklocatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
e. de gebruiker op voornoemde werklocatie kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en internet. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroom- en/of internetstoringen zijn voor rekening van de wederpartij;
f. op de werklocatie kosteloos de door de gebruiker in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 8: Vertrouwelijke informatie

1. De gebruiker houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. De gebruiker verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De gebruiker neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt de gebruiker de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

Artikel 9: Risico van opslag informatie

1. De gebruiker bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze en – indien aan de orde – met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. De gebruiker neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.
2. De gebruiker is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door cybercriminaliteit – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de wederpartij altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan de gebruiker verstrekte informatie.

Artikel 10: Levering, leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen, tenzij dit uit de aard van de opdracht voortvloeit of partijen anders overeenkomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. De gebruiker mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
3. Het risico voor te leveren documenten gaat op de wederpartij over op het moment dat deze documenten feitelijk aan hem ter beschikking staan.
4. Verzending van de documenten vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze voor rekening van de wederpartij.
5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of documenten (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, mag de gebruiker de vervaardigde documenten voor rekening en risico van de wederpartij bewaren. De wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of documenten alsnog te leveren.
6. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 11: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden of de levering van documenten wordt vertraagd doordat:
a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag de gebruiker de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
3. De gebruiker informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt de gebruiker eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
4. Meerwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. De gebruiker mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
5. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat de gebruiker aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de gebruiker kenbaar. Indien nodig, past de gebruiker het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. De gebruiker kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
6. Indien de gebruiker al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag de gebruiker de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.

Artikel 12: Klachten

1. Documenten die niet eerst in concept zijn voorgelegd controleert de wederpartij direct bij ontvangst. Fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle geconstateerd kunnen worden meldt hij uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de documenten geacht leesbaar en compleet te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over voornoemde geleverde documenten meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 1 maand na levering – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
3. Klachten over de verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door de gebruiker gestelde termijn na uitvoering van de werkzaamheden – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
6. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending van documenten noodzakelijk is of de gebruiker de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het verzendrisico bij retourzending is altijd voor de wederpartij.
7. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, indien de wederpartij deze bij een zorgvuldige controle van het concept document had kunnen constateren;
b. documenten die na ontvangst door de wederpartij zijn gewijzigd of bewerkt en niet meer is na te gaan wat de inhoud van het oorspronkelijke document was.

Artikel 13: Garanties

1. De gebruiker voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Indien het doel waarvoor of de context waarbinnen de wederpartij de geleverde documenten wil gebruiken afwijkt van wat gebruikelijk/overeengekomen is of afwijkt van waarvoor de documenten bestemd zijn, garandeert de gebruiker alleen dat de documenten hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Bij een terecht beroep op overeengekomen garanties zorgt de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos voor correctie of vervanging van geleverde documenten, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
4. De consument mag altijd kiezen voor kosteloze correctie of vervanging van de geleverde documenten respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde documenten en/of de verrichte werkzaamheden.
5. Bij duurovereenkomsten is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde factuurbedrag, indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt.
6. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.
7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
8. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten, maar alleen voor het op correcte wijze verwerken van deze documenten binnen het kader van de opdracht.
9. De gebruiker is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op toepasselijke garanties – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met het doel van geleverde documenten of gebruik in strijd met de door/namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen e.d.;
b. te late aanlevering door de wederpartij van de door de gebruiker benodigde informatie dan wel door fouten in en/of onvolledigheid van deze informatie;
c. het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleid)beslissingen door de wederpartij op basis van de door de gebruiker geleverde documenten. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
d. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;
e. of doordat door/namens de wederpartij de geleverde documenten zijn gewijzigd of bewerkt, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling

1. De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. De gebruiker geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij partijen anders overeenkomen, is en blijft de gebruiker de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde en/of vervaardigde documenten. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij – tenzij uit de aard van de documenten anders voortvloeit – de door de gebruiker geleverde/vervaardigde documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, deze documenten niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch derden hierin inzage mag geven zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17: Retentierecht

1. De gebruiker mag het verstrekken/de teruggave van door hem voor de wederpartij vervaardigde of bewerkte documenten – die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft – opschorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderin¬gen ter zake van die overeenkomst heeft betaald.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 20: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag de gebruiker de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden en leveringen per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door de gebruiker zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
6. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de werkzaamheden en/of leveringen, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

Artikel 21: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
3. Ongeacht de keuze van de gebruiker, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan de gebruiker.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 28 juni 2019